Terapia logopedyczna

Cel terapii

Głównym celem terapii logopedycznej jest usprawnianie funkcji komunikacyjnej poprzez korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się.

Postępowanie logopedyczne zależne jest przede wszystkim od rodzaju trudności, z jakimi zgłasza się pacjent, oraz od jego wieku.

Terapia logopedyczna ukierunkowana jest zwykle na:

 • usuwanie wad wymowy takich, jak: seplenienie, lambdacyzm, rotacyzm, kappacyzm, gammacyzm;
 • wyrównywanie opóźnień w rozwoju mowy;
 • podnoszenie sprawności w zakresie funkcji językowej;
 • usprawnianie funkcji prymarnych, związanych z oddychaniem, przyjmowaniem pokarmów, piciem;
 • wypracowanie alternatywnych metod komunikacji.

Dla kogo?

Terapia logopedyczna prowadzona w Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej SensoLab przeznaczona jest dla:

 • osób z wadami wymowy;
 • osób z niepłynnością mówienia;
 • dzieci z opóźnionym rozwojem mowy;
 • dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym;
 • dzieci z Zespołem Downa;
 • dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju;
 • dzieci słabosłyszących;
 • dzieci dwujęzycznych;
 • dzieci i młodzieży z dysleksją, dysgrafią i dysortografią

Na czym polega diagnoza?

Diagnoza logopedyczna poprzedzona jest wywiadem z rodzicem, który ma na celu zgromadzenie informacji o dotychczasowym rozwoju psychofizycznym dziecka, a tym samym ustalenie przyczyny zaistniałych zaburzeń. Podczas spotkania z dzieckiem specjalista obserwuje jego zachowanie oraz formy komunikowania się z otoczeniem.

Całościowe badanie logopedyczne, jakiemu pacjent poddawany jest na kolejnym etapie, dotyczy szeregu aspektów rozwoju mowy związanych z jej rozumieniem i nadawaniem. Przeprowadzane jest przy użyciu specjalistycznych narzędzi i rozmaitych prób zadaniowych, dostosowanych do wieku i predyspozycji rozwojowych dziecka.