Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna

W naszej poradni diagnozę psychologiczno – pedagogiczną przeprowadzamy:

  • gdy istnieje potrzeba ustalenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dziecka, czyli wtedy, gdy badamy występowanie specyficznych trudności w nauce czytania i pisania, tj. dysleksji rozwojowej, lub ryzyko ich wystąpienia,
  • w celu oceny gotowości szkolnej dziecka,
  • w innych sytuacjach, kiedy rodzic lub opiekun prawny dziecka oraz diagnosta uznają to za konieczne.

Badanie psychologiczno – pedagogiczne oraz opinię na jego podstawie przygotowuje każdorazowo zespół specjalistów poradni.

Kilka słów o diagnozie dysleksji…

W obrębie dysleksji rozwojowej najczęściej diagnozuje się:

  • dysleksję – specyficzne trudności w czytaniu,
  • dysgrafię – trudności w zakresie pisania związane z jego stroną graficzną,
  • dysortografię – specyficzne trudności w pisaniu związane z częstym popełnianiem rozmaitych błędów, w tym ortograficznych, pomimo znajomości zasad poprawnej pisowni,
  • dyskalkulię – specyficzne trudności w nauce matematyki, a przede wszystkim w rozwiązywaniu zadań matematycznych.

W zakres diagnozy specyficznych trudności w nauce czytania i pisania wchodzi badanie inteligencji, ponieważ dysleksję można zdiagnozować wówczas, gdy poziom rozwoju intelektualnego dziecka mieści się w normie (w szczególnych przypadkach dopuszcza się postawienie diagnozy dysleksji u dziecka, którego rozwój intelektu przebiega na poziomie niższym niż przeciętny).

Dysleksję diagnozuje się po ukończeniu przez dziecko klasy trzeciej szkoły podstawowej. Do tego czasu warto badać występowanie specyficznych trudności w nauce czytania i pisania, aby poznać przyczyny problemów edukacyjnych dziecka i wdrożyć adekwatne dla niego formy wsparcia w procesie nauki. Przed ukończeniem klasy trzeciej można zdiagnozować występowanie ryzyka dysleksji.

Czym jest ocena gotowości szkolnej?

Ocenę gotowości szkolnej przeprowadza się zwykle przed rozpoczęciem przez dziecko edukacji w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Diagnosta podczas badania bierze pod uwagę rozwój dziecka w różnych sferach, w tym przede wszystkim w zakresie obszaru poznawczego i emocjonalno – społecznego.

Obecne prawo nakłada obowiązek szkolny na dzieci siedmioletnie, ale dopuszcza możliwość jego rozpoczęcia także przez sześciolatki. Jeśli sześciolatek zrealizował tak zwane roczne przygotowanie przedszkolne, rodzic może zdecydować o zapisaniu go do szkoły, do klasy pierwszej. W przypadku braku rocznego przygotowania przedszkolnego konieczne jest przedstawienie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Opinię taką wydaje się w oparciu o ocenę gotowości szkolnej dziecka.

Jeżeli rodzic nie jest pewien, czy jego dziecko powinno już w kolejnym roku szkolnym podjąć edukację w klasie pierwszej, warto rozważyć zbadanie jego gotowości szkolnej. Rozpoczęcie nauki w szkole to dla kilkulatka ogromne wyzwanie, na które powinien być możliwie najlepiej przygotowany. Opinia poradni w tej sprawie może pomóc podjąć decyzję, czy zapisać dziecko do szkoły. Wskaże również konkretne działania, jakie warto wdrożyć, aby wesprzeć malucha w jego rozwoju szczególnie w procesie przygotowywania go do obowiązku szkolnego, bez względu na to, czy pójdzie do klasy pierwszej już wkrótce, czy dopiero za rok.