Konsultacje psychologiczne

Pomagamy rodzicom, dzieciom i nauczycielom, w sytuacjach, w których poczują, że wsparcie czy porada psychologa są potrzebne.

Trudno określić szczegółowy zakres naszych konsultacji, ponieważ naszym zdaniem każdy powód może być dobry i konieczny, aby zgłosić się po pomoc do psychologa. Zawsze staramy się udzielać konsultacji w ramach naszych kwalifikacji i doświadczenia. W razie potrzeby oferujemy pomoc w znalezieniu innego specjalisty lub adekwatnego źródła wsparcia.

Pomagamy między innymi w następujących problemach:

  • trudności wychowawcze – udzielamy wskazówek, jakie metody i działania wychowawcze zastosować w rozmaitych sytuacjach,
  • wsparcie w pracy i wychowaniu dziecka z zaburzeniami takimi, jak zespół nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzenia ze spektrum autyzmu, zaburzenia emocjonalne i lękowe oraz innymi,
  • trudności w relacjach rodzinnych,
  • rozwód, rozstanie rodziców,
  • trudności szkolne lub przedszkolne dziecka, zarówno o podłożu motywacyjnym, społeczno – emocjonalnym jak i związane z deficytami w sferze poznawczej,
  • trudności społeczne dziecka, zachowania agresywne i prowokacyjne,
  • trudności w radzeniu sobie ze stresem, wyzwaniami rozwojowymi, nowymi sytuacjami etc.

Psychologowie poradni udzielają konsultacji psychologicznych rodzicom i opiekunom prawnym dzieci głównie na podstawie wywiadu, rozmowy czy obserwacji psychologicznej. W niektórych przypadkach, jeżeli specjalista uzna to za konieczne, a rodzic/opiekun prawny wyrazi taką chęć, konsultacji udziela się w oparciu o badanie psychologiczne dziecka.

Pomoc psychologa w naszej poradni może mieć formę jednorazowej konsultacji psychologicznej, dostosowanej do problemu, z jakim zgłosi się osoba dorosła, lub cyklicznych spotkań psychologa z rodzicem/opiekunem dziecka lub samym dzieckiem w celu pracy nad wybranym obszarem wymagającym wsparcia.

Na prośbę rodzica/opiekuna prawnego poradnia może wydać zaświadczenie o korzystaniu z pomocy psychologicznej w poradni.